https://IJsselsteinsZeemanskoor.nl

Privacy verklaring

website

IJsselsteins ZeemansKoor

Dit is de privacyverklaring van Het IJsselsteins Zeemanskoor, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30198075, hierna te noemen: YZK.

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons als verwerkingsverantwoordelijke. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per

E-mail aan:

yzk.secretaris@outlook.com


Wat bedoelen we met persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon direct of indirect te identificeren, zoals bijvoorbeeld namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, foto's of andere gegevens over deze persoon.

Verwerking is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan; bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Hoe komen we aan uw gegevens.

• Wanneer u die rechtstreeks aan ons geeft.

. Als u contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon ofwel per e-mail of briefpost;

• Wanneer we meer over u te weten komen op basis van gegevens die ons worden verstrekt of via openbare bronnen;

• Via onze website (als u het contact formulier invult).


Verwerking van persoonsgegevens.

Door het doen van de gegevensverwerking, worden de volgende gegevens verwerkt:                                           Naam, adres, woonplaats, email adres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen of te onderhouden en mogelijk ook om:

a) Te onderzoeken of u lid kan worden conform het huishoudelijk reglement en de lidmaatschap voorwaarden van het YZK

b) Door ondertekening van het YZK inschrijfformulier gaat u akkoord met deze Privacy verklaring;

b) Te verwerken in onze administratie en voor archief doeleinden;

c) Het verrichten en versturen van e.v.t aankopen;

d) Versturen van digitale berichten;

e) Communicatie via sociale media, YouTube (video’s van optredens);

f) De verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomsten;


Wij bewaren uw persoonsgegevens

In beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doelen, of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De verwerking van deze punten betreft meestal “uitvoering van de overeenkomst” en e.v.t “ toestemming” van de betrokkene. Voor het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming is het YZK wettelijk verplicht u ook een toestemmingsverklaring te laten ondertekenen ofwel via een digitale toestemming op onze website.


De IJsselsteins Zeemanskoor website

De website wordt gehost door STRATO op een beveiligde server.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites kan worden meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Hierdoor kunnen wij zien hoe vaak de YZK websitepagina’s door onze bezoekers worden bekeken.

Soms moet u dan eerst toestemming geven. Met uitzondering van functionele of analytische cookies. Conform wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e Privacy Verordening.

U kunt uw cookies dan altijd weer intrekken, door uw instellingen aan te passen van de browser.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt het YZK uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die het YZK met u heeft.

Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

Verder kunnen de genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen ook aan derden verstrekt worden wanneer dit:

• Noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

• Noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang van u.


Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht het YZK te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het YZK op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal het YZK deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van het YZK hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Het YZK treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De YZK website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van het YZK. Andere websites kunnen hun eigen Privacyverklaring .

Het YZK raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of het YZK wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de onderstaande verantwoordelijke:

Privacy coördinator/ Secretaris:

E-mail: yzk.secretaris@outlook.com

Tasveld 8, 3402 SK IJsselstein

Telefoonnummer: 030-6883290

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen als YZK u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens door het YZK.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.